صفحه مدیرت اپلود نمیاد

چرا صفحه بارگذاری فایل یا اپلود واسه من نمیاد وجود نداره

FTP is facing issues, just wait it out

تا کی باید صبر کنم چون اصلا صفحه ایی وجود نداره که بخوام اپلود کنم

We don’t really know, a couple of hours maybe.